Voor alle leerkrachten

Voor alle leerkrachten.

De kwaliteitskaart leerkrachten van “alsjeuitelkaargaat.nl” is een musthave voor alle leerkrachten. Want de informatievoorziening aan gescheiden ouders via de school gaat zo vaak mis!

Op de kwaliteitskaart staat onder andere het volgende:
1. zorg voor een goed intakeformulier dat je ieder jaar up to date houdt, met daarin een vraag over het ouderlijk gezag. Gezinssituaties zijn nu eenmaal aan verandering onderhevig.
2. Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op informatie over de schoolontwikkeling van hun kind(eren). Wanneer beide ouders gezag hebben, zullen zij ook beiden toestemming moeten verlenen voor gebruik van foto’s e.d.
3. Correspondentie richt de school aan beide met gezag belaste ouders en dus niet slechts aan de ouder bij wie het kind volgens de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven of volgens de door de ouder verstrekte gegevens. Dat geldt niet wanneer de school van mening is dat de (zwaarwegende) belangen van het kind geschaad kunnen worden.
4. Beide ouders hebben recht op een voortgangsrapport(age) en andere belangrijke informatie over hun kind. Waar nodig verstrek je deze gegevens dus twee keer.
5. De school nodigt beide ouders met gezag, via een eigen uitnodiging, gezamenlijk uit voor ouderavonden of voor gesprekken over het kind. Indien één van de ouders geen gezamenlijk gesprek wil, kan en mag hij of zij verzoeken om een individueel gesprek. De school dient hier ruimte voor te maken.
6. LET OP: Bij kinderen die na 23 januari 2023 geboren zijn en van wie de ouder tijdens de zwangerschap het kind erkend heeft, geldt voor beide ouders automatisch gezag. Raadpleeg bij twijfel het gezagsregister, via Gezagsregister | Rechtspraak •
7. Een ouder met gezag heeft recht op alle informatie over de leerling. • Een ouder zonder gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, recht op beroepshalve beschikbare informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Denk aan feiten en omstandigheden die de voortgang op school weergeven.

Een school kan dus eigenlijk niet zonder!

https://lnkd.in/eWPwHqWH