Privacyverklaring dlb advocaten & mediators

dlb advocaten & mediators, gevestigd te Tilburg, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe dlb advocaten & mediators met informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 013-2070740 of e-mail: info@dlb-advocaten.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Artikel 1: Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie dlb advocaten & mediators verwerkt: (potentiële) cliënten, bezoekers van onze website, personen die betrokken zijn bij een juridische procedure waarbij dlb advocaten als advocaat (-mediator) optreedt, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan door ons georganiseerde bijeenkomsten, sollicitanten, alle overige personen die met dlb advocaten & mediators contact opnemen of van wie dlb advocaten & mediators persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
Indien u een opdracht aan het kantoor verstrekt, verwerkt de advocaat(-mediator) persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de advocaat(-mediator) verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

dlb advocaten & mediators verwerkt persoonsgegevens:

 • die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens – en afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak – andere persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, titel, bedrijfsnaam/werkgever, functie, adres, woonplaats en telefoonnummer, e-mailadres,
 • indien een betrokkene contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).
 • die een beroepsaansprakelijkheid- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak
 • die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van dlb advocaten & mediators of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • die dlb advocaten & mediators heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijk social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens;

Verder kan dlb advocaten & mediators bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens en gegevens van strafrechtelijke aard) verwerken evenwel uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze juridische dienstverlening en uitsluitend met uw toestemming.

De website van dlb advocaten & mediators bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen (LinkedIn, Facebook, Instagram,Twitter). Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. dlb advocaten & mediators is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is dlb advocaten & mediators verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor het antwoord op de vraag hoe LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze platformen.

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van declaraties en verwerken van betalingen voor de diensten die de advocaat(-mediator) verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens

Artikel 3: Doeleinden verwerking
dlb advocaten & mediators verwerkt persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en het opstellen van en innen van de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 • het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 • het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 • het verbeteren van de kantoorwebsite;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken (gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers).

Artikel 4: Rechtsgrond
dlb advocaten & mediators verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • de toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • de uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder begrepen het verstrekken van advies over de rechtspositie en het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering en het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappijen e.d.);
 • een wettelijke verplichting, zoals die op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van een nieuwsbrief of het verbeteren van onze dienstverlening.

Om juridische diensten te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Zonder persoonsgegevens kunnen wij immers geen werkzaamheden voor u verrichten.

Artikel 5: Verwerkers
dlb advocaten & mediators kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van dlb advocaten & mediators persoonsgegevens verwerken.

Een verwerker is een partij die uitsluitend op instructie van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (zoals een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt). dlb advocaten & mediators sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Artikel 6: Persoonsgegevens delen met derden
dlb advocaten & mediators deelt persoonsgegevens met derden, alleen als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van:

 • een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij of een deurwaarder) ;
 • het sluiten van een overeenkomst (zoals met (de advocaat van) de andere contractspartijen);
 • het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een rechtsbijstandsverzekeraar).

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten.

dlb advocaten & mediators deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 7: Doorgifte buiten de EER
dlb advocaten & mediators geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt dlb advocaten & mediators er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 8: Bewaren van gegevens
dlb advocaten & mediators bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
dlb advocaten & mediators hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen voor:

– papieren werkdossier: één jaar na afronding van de zaak;
– digitaal zaakdossier: vijf jaar na afronding van de zaak;
– (financieel) administratieve gegevens: zeven jaar na vastlegging van de gegevens;
– gegevens van sollicitanten: vijf weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
– bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven van dlb advocaten & mediators: drie jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot onmiddellijke verwijdering van de gegevens zal worden overgegaan.

Artikel 9: Wijziging privacyverklaring
dlb advocaten & mediators kan haar privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van dlb advocaten & mediators gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Artikel 10: Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft altijd het recht dlb advocaten & mediators te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met dlb advocaten & mediators door een e-mailbericht te sturen naar info@dlb-advocaten.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij uw verzoek u zelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie het BSN én de pasfoto af te schermen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop dlb advocaten & mediators persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met dlb advocaten & mediators door een e-mailbericht te sturen naar info@dlb-advocaten.nl. Wij zullen proberen een eventuele klacht naar tevredenheid met u op te lossen. Mocht dat evenwel niet lukken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens

Heuvelring 41
5038 CJ Tilburg
T. 013 207 07 40
info@dlb-advocaten.nl

Deze privacyverklaring is op 1 juni 2021 vastgesteld.