Algemene voorwaarden dlb advocaten & mediators

Artikel 1: De maatschap
dlb advocaten & mediators is een kostenmaatschap die wordt gevormd door de eenmanszaken Dekkers Familierecht en Mediation (ingeschreven in het handelsregister onder nr.17230580), Lindhout Advocatuur & Mediation (ingeschreven in het handelsregister onder nr.67228321) en Boelhouwer Advocatuur en Mediation (ingeschreven in het handelsregister onder nr.82324476).
De maatschap is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 82587582.

Artikel 2: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons sluit. Ze zijn ook van toepassing op uw aanvullende opdrachten of uw vervolgopdrachten.

Op deze algemene voorwaarden kunnen niet alleen wijzelf een beroep doen, maar ook de personen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. Ook werknemers en medewerkers die niet meer voor ons werken, en hun erfgenamen, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De behandelend advocaat is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

Artikel 3: Uw overeenkomst met dlb advocaten & mediators
Als u met ons een overeenkomst sluit, wordt u geacht deze overeenkomst uitsluitend te sluiten met dlb advocaten & mediators. Uw opdracht wordt geacht uitsluitend door dlb advocaten & mediators te zijn aanvaard. Deze regel geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan ons kantoor zijn verbonden.

Wij sluiten de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek uit.

dlb advocaten & mediators behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent de opdrachtgever aan het kantoor toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.

Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als dlb advocaten & mediators de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

Op alle overeenkomsten die u met ons sluit, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4: De uitvoering van uw opdracht
Wij voeren de overeenkomst die wij met u sluiten uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen aan onze werkzaamheden geen rechten ontlenen. U vrijwaart dlb advocaten & mediators tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die wij ten behoeve van u verrichten of hebben verricht.

Bij de uitvoering van uw opdracht laten wij ons leiden door uw belang. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Bij de uitvoering van uw opdracht handelen wij zoals u van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten. Wij spannen ons in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar garanderen niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan de behandelend advocaat te verstrekken. De opdrachtgever staat jegens de behandelend advocaat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De opdrachtgever zal de behandelend advocaat steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.

Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6: Bewaring van stukken
Nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben beëindigd, sluiten wij het dossier. Als u op dat moment niet iets anders met ons afspreekt en wij ook niet om andere redenen tot iets anders gehouden zijn, archiveren wij de stukken uit het dossier. U kunt deze stukken nog opvragen tot vijf jaar nadat wij onze werkzaamheden voor u hebben beëindigd. Na verloop van deze vijf jaar mogen wij de stukken vernietigen.

Artikel 7: Loon en verschotten
Omdat wij werkzaamheden voor u verrichten, hebben wij recht op loon. Dit loon wordt vermeerderd met zogenaamde ‘verschotten’ en met btw.

Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven die wij ten behoeve van u doen, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureurssalaris.

Wij kunnen de verschotten periodiek en apart aan u in rekening brengen.

Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken, berekenen wij ons loon volgens het uurtarief dat wij op onze opdrachtbevestiging vermelden. Wij mogen het uurtarief dat u met ons bent overeengekomen ieder jaar per 1 januari aanpassen.

Wij mogen u ons loon tussentijds in rekening brengen. Ook mogen wij u voorschotten in rekening brengen. Voorschotten verrekenen wij bij tussentijdse declaraties en bij de einddeclaratie.

Artikel 8: De betaling van onze facturen
Tenzij u iets anders met ons hebt afgesproken of wij iets anders op onze factuur aangeven, moet u al onze facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen, en u mag uw betaling ook niet opschorten.

Als u onze factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek.

Als u in verzuim bent, komen ook de kosten voor uw rekening die wij in en buiten rechte moeten maken om u tot nakoming van uw verplichtingen te bewegen, waaronder een vergoeding voor interne administratie- en incassokosten, te vermeerderen met btw. Een en ander conform de Wet Incassokosten.

dlb advocaten & mediators is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. De advocaat is in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die als gevolg van de opschorting ontstaat.

Als u onze factuur niet of niet op tijd betaalt, kunnen wij een incassoprocedure starten voor de burgerlijke rechter of voor de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 9: Derdengelden
dlb advocaten & mediators heeft geen bankrekening derdengelden en heeft geen Stichting Derdengelden opgericht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van dlb advocaten & mediators, haar partners en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door dlb advocaten & mediators  afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat dlb advocaten & mediators in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, met een maximum van € 20.000,- tenzij er aan de zijde van dlb advocaten & mediators sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De persoonlijke aansprakelijkheid van de aan het kantoor van dlb advocaten & mediators verbonden advocaten, (juridisch) medewerkers, en partners/aandeelhouders (en hun praktijk vennootschappen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend dlb advocaten & mediators is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

Artikel 11: De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
Wij nemen deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Als u met ons een overeenkomst sluit, aanvaardt u ook de toepasselijkheid van deze regeling.

Als u een klacht hebt over ons werk of onze declaratie, moet u deze voorleggen aan ons, en wel binnen twee maanden na de dag waarop u kennisnam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van het handelen of nalaten dat aanleiding was voor uw klacht. Als u tijdig klaagt, zullen wij uw klacht behandelen volgens ons kantoorklachtenreglement, waarvan u op verzoek een exemplaar ontvangt. Binnen vier weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij u schriftelijk een oplossing voor het probleem voorleggen.

Als wij uw klacht niet of niet naar uw tevredenheid oplossen, dan kunt u uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel: 070-3105310). De geschillencommissie is ook bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

Nadat twaalf maanden na onze schriftelijke reactie op uw klacht zijn verstreken, vervalt de mogelijkheid om nog een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur in te dienen.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, zoals dat geldt op het moment waarop u de klacht bij de geschillencommissie indient. U kunt dit reglement bij de geschillencommissie opvragen.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van het geschil dat u met ons hebt. Als u uw opdracht in een zakelijke hoedanigheid aan ons hebt gegeven, voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage. As u een particuliere cliënt bent, hebt u het recht om binnen één maand nadat wij ons schriftelijk op de onbevoegdheid van de burgerlijke rechter hebben beroepen, schriftelijk aan ons te laten weten dat u kiest voor beslechting van het geschil door de burgerlijke rechter. Als u dat niet doet, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in een bindend advies. Als u een particuliere cliënt bent en wij een vordering op u incasseren, zal alleen sprake zijn van een bindend advies als u het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet u dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 12: Persoonsgegevens, verwerking en privacy
In het kader van een opdracht verstrekt door opdrachtgever aan dlb advocaten & mediators, de optimalisering van zijn dienstverlening of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op het kantoor, kan het kantoor persoonsgegevens betreffende opdrachtgever verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens door het kantoor in het kader van de activiteiten zoals hiervoor vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door het kantoor wordt verwezen naar onze privacyverklaring, welke te vinden is op de website van dlb advocaten & mediators (www.dlb-advocaten.nl).

Door ondertekening van de overeenkomst tot opdracht wordt door opdrachtgever(s) uitdrukkelijk toestemming gegeven aan het kantoor om zijn/haar/hun persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van het kantoor. Deze toestemming is noodzakelijk om de verstrekte opdracht te kunnen uitvoeren.